Kulturarbete som skapar lönsamhet

PROGRAM

En tydlig kultur och väl dokumenterade värderingar är en förutsättning för ett gott affärsmannaskap och en organisation som levererar vad man lovat.

NLC anser att kulturen är bolagets själ, den kommer bara att bevaras om man har ett modigt ledarskap som efterlever bolagets ramverk och kultur genom att visa vägen. Det kräver kontinuerlig träning, upprepning och påminnelse att bevara en kultur.

Kultur är socialt överförda levnadsmönster hos en grupp individer, baserat på dess normer, värderingar, attityder samt social inlärning.

Målgrupp
SME-bolag som vill fokusera på sitt nästa utvecklingssteg genom att tydliggöra och dokumentera sin kultur och sina värderingar. Det gäller även företag som vill säkerställa att den befintliga kulturen behålls även under utveckling och att kulturarbetet hålls levande med medarbetare som lever och andas bolagets kultur.

Upplägg
Vi utgår från en GAP-analys där vi definierar företagets nuvarande kultur- och värdegrundsarbete och nivå samt identifierar företagets målsättning. I tre moduler stöttar vi och ger verktyg till företaget att driva ett lönsamt kulturarbete.

Modul 1
Förutsättningar: Värdegrund och kultur saknas.

Arbete: Genom traditionellt projektarbete skapar vi i samspel med beställaren en säkerställd och dokumenterad värdegrund och kultur för bolaget. NLC påvisar vad avsaknad av effektivt kulturarbete kostar och hur man med kontinuerligt kulturarbete kan öka lönsamheten.

Modul 2
Förutsättningar: Värdegrund och kultur finns men efterlevs inte fullt ut.

Arbete: Teoretisk kunskap tränas så att den efterlevs i praktiken genom kompetensaktiviteter. Förankring av en plan för ständig förbättring för att garantera resultat skapas.

Modul 3
Förutsättningar: Modul 1 och 2 är implementerat men arbetet har stagnerat och organisationen behöver en engagemangsinjektion.

Arbete: Identifiering av befintliga aktiviteter som ses över och behålls eller tas bort samt kompletteras med nya. Rådata och utfall från medarbetarundersökningar av arbetsmiljö samt kundnöjdhet analyseras och ligger till grund för ny aktivitetsplan.

Modul 4

Inom flera branscher sker samverkan mellan bolag. En stor utmaning som NLC har identifierad är att beställande bolag ej får levererande bolag att efterleva kulturen och värdegrunden, vilket bland annat påverkar kundnöjdhet, lönsamhet, arbetsmiljön etc.

Förutsättningar: Två bolag i samspel och i behov av förståelse och respekt för varandras kulturer och värdegrund. Kultur och värdegrundsmedvetenhet är tydlig i inblandade bolag.

Arbete: Inledande GAP analys som grund till traditionellt projektarbete, med syfte att visualisera och implementera identifierade aktiviteter som leder till förståelse och respekt för bolagens olikheter. Resultatet skall vara ett bättre samspel och samarbete mellan parterna där beställande bolags kultur och värdegrund efterlevs av levererande bolag.

Syftet
Att skapa ett kontinuerligt och lönsamt kulturarbete genom att;

  • Ge förutsättningar till ett gott affärsmannaskap där kunden är trygg med att vi levererar det vi lovat.
  • Organisationen levererar med arbetsglädje där medarbetarskapet och ledarskapet levererar i enlighet med den överenskomna kulturen.

Känner du/ni igen er?
Det här är vad våra kunder nämnt när de har kontaktat oss med intresse för ”Kulturarbete som skapar lönsamhet”:

Vi har svårighet att få alla att arbeta åt samma håll.

Vi har haft problem med att rekrytera rätt medarbetare.

Våra kunder är inte nöjda med vår leverans.

Vi spiller mycket tid på diskussioner som inte leder någonstans i våra ledningsgrupper.

Vår arbetsmiljö får kritik i medarbetarundersökningar.

Nyrekryterade chefer skapar oreda i befintliga team.

Tid/Omfattning
Överenskommet med kund i enlighet med beställning.

Pris
Offertbaserad

Ditt nästa steg
Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte eller samtal!

Låter som något för er?

sv_SESwedish